Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Schreur Hoogwerksystemen B.V. gevestigd te Rogat/Meppel, zoals gedeponeerd bij de K.v.K. te Meppel. nr. 76703037 d.d. 25-03-20

Definities
AV: de onderhavige algemene voorwaarden
Opdracht: Iedere overeenkomst die wordt aangedaan met Schreur Hoogwerksystemen BV;
Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die met Schreur Hoogwerksystemen BV een
overeenkomst sluit.
Goederen en Diensten: Al hetgeen door Schreur Hoogwerksystemen BV krachtens overeenkomst aan een opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld dan wel gebruikt bij uitvoering van de opdracht zoals kranen, hoogwerkers en overig aannemersmateriaal.

Toepasselijkheid
2.1 Deze AV zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten die worden aangegaan door Schreur Hoogwerksystemen.
2.2 Eventueel van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van de opdrachtgever die met Schreur Hoogwerksystemen BV een overeenkomst sluit, worden uitgesloten. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat deze AV van toepassing zijn.
2.3 Van deze AV en het gestelde in 2.1 en 2.2 kan slechts bij schriftelijke door beide partijen getekende overeenkomst worden afgeweken, blijven de overige bepalingen daarvan onverkort van kracht.

Totstandkoming en inhoud van overeenkomsten
3.1 Alle offertes en aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend.
3.2 Overeenkomsten komen tot stand zodra Schreur Hoogwerksystemen BV een door de opdrachtgever gegeven opdracht heeft aanvaard. Eventuele wijzigingen/aanvullingen op een overeenkomst, alsmede acceptatie daarvan dienen schriftelijk plaats te vinden dan wel te worden bevestigd. Iedere opdracht komt voor een bepaalde tijd tot stand, tenzij anders overeengekomen.
3.3 Indien een door Schreur Hoogwerksystemen BV aan opdrachtgever gezonden schriftelijk opdracht(bevestiging) niet of niet ondertekend binnen 3 werkdagen na verzending aan Schreur Hoogwerksystemen BV wordt geretourneerd, dan mag Schreur Hoogwerksystemen BV ervan uitgaan dat opdrachtgever akkoord is gegaan met de inhoud van de bedoelde opdracht(bevestiging), tenzij opdrachtgever binnen de genoemde termijn schriftelijk heeft laten weten daarmee niet akkoord te gaan. Opdrachtgever is akkoord gegaan zodra de opdracht aanvangt.

Prijzen en tarieven
4.1 prijzen en tarieven worden per opdracht door Schreur Hoogwerksystemen BV vastgesteld en gelden slechts voor de datum van levering exclusief BTW en “af-depot” van Schreur Hoogwerksystemen BV tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
4.2 In de prijzen en tarieven van Schreur Hoogwerksystemen BV zijn slechts begrepen de in de overeenkomst met name aangeduide bestanddelen. Door Schreur Hoogwerksystemen BV gemaakte evidente rekenfouten kunnen door haar worden hersteld.
4.3 De door de opdrachtgever verschuldigde huurprijs wordt berekend vanaf de dag waarop de goederen volgens overeenkomst en/of na mededeling aan de opdrachtgever ter beschikking staan van de opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen tot en met de overeengekomen beëindigingsdatum, dan wel de latere datum waarop de goederen bij Schreur Hoogwerksystemen BV in goede staat zijn terugbezorgd c.q. zijn teruggehaald.
4.4 Prijzen en tarieven zijn exclusief van overheidswege opgelegde wijzigingen en/ of heffingen, waaronder bijvoorbeeld belastingverhogingen, accijnzen boeten en bijkomende kosten vanwege politiebegeleiding, wegafzettingen en dergelijke, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
4.5 Levering vindt plaats “af-depot” van Schreur Hoogwerksystemen BV door overhandiging van de goederen aan de opdrachtgever, dan wel door het voorrijden van het transportmiddel waarmee de goederen worden vervoerd naar de plaats van bestemming zoals opgegeven door de opdrachtgever. De opdrachtgever verplicht zich ervoor zorg te dragen dat de plaats van bestemming voor een normaal transportmiddel goed toegankelijk is.
4.6 Vorstverletdagen en vastgestelde vakantiedagen tellen volledig mee bij de vaststelling van de huurperiode en de berekening van de huurprijs.
4.7 Bij transport naar de plaats van bestemming en levering reizen de goederen voor risico van de opdrachtgever. Is de plaats van bestemming niet goed te bereiken of te berijden dan komen daarmee verband houdende kosten zoals van vertraging, niet kunnen uitvoeren van de opdracht e.d. voor rekening van opdrachtgever.
4.8 Kosten van brandstof en verzekering komen voor rekening van opdrachtgever.
4.9 Alle kosten in verband met eventuele schade en/of reparatie van het gehuurde waaronder kosten transport, alsmede alle kosten in verband met stilstand of vervanging van het gehuurde komen voor rekening van opdrachtgever.

Betalingen
5.1 Alle betalingen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum zonder enige verrekening uit welke hoofde dan ook, kosteloos op het kantoor van Schreur Hoogwerksystemen BV of door bijschrijving op haar bank-girorekening te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders is overeengekomen.
5.2 Indien de opdrachtgever niet binnen de termijn genoemd in 5.1 volledig aan zijn betalingsverplichting voldoet, is hij van rechtswege in verzuim door de enkele overschrijding van de genoemde periode.
5.3 Zodra de opdrachtgever ten aanzien van zijn betalingsverplichtingen, in gebreke is, is hij gehouden aan de wettelijke rente-een gedeelte van een maand als een maand gerekend- over het totale opeisbare bedrag aan schreur Hoogwerksystemen te betalen. Daarenboven komen alle schaden en kosten in verband met te nemen incassomaatregelen voor rekening van opdrachtgever, zowel betreffende interne kosten buitenrechtelijke alsook gerechtelijke kosten met een minimum van 10% van het opeisbare bedrag.
5.4 Schreur Hoogwerksystemen BV is gerechtigd alle verbintenissen, welke zij uit welken hoofde dan ook jegens opdrachtgever op zich heeft genomen, op te schorten indien en zolang deze enige opeisbare vordering, hoe ook genaamd, jegens Schreur Hoogwerksystemen BV niet nakomt. Indien de opdrachtgever meer dan 30 dagen in verzuim is, is Schreur Hoogwerksystemen BV gerechtigd ieder overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever aanspraak kan maken op schadevergoeding ter zake, onverminderd het recht van Schreur Hoogwerksystemen BV op volledige schadevergoeding door de opdrachtgever.

Beëindiging overeenkomst
6.1 Schreur Hoogwerksystemen BV behoudt na beëindiging van de huurovereenkomst om welke reden dan ook de volledige aanspraak op alle uit de overeenkomst voor de opdrachtgever voortvloeiende verplichtingen, waaronder het recht op vergoeding van schade aan goederen c.q. vermissing daarvan.
6.2 Schreur Hoogwerksystemen BV heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten dan wel te beëindigen indien: het personeel van Schreur Hoogwerksystemen BV dan wel hulppersonen welke de uitvoering van de opdracht volgens overeenkomst opgedragen hebben gekregen,(dreigen te) worden blootgesteld aan voor de gezondheid schadelijke stoffen; Bij de uitvoering van de opdracht de weeromstandigheden, m.n. windsnelheid van dien aard zijn dat voortzetten van de werkzaamheden niet verantwoord is.
6.3 Indien schorsing dan wel beëindiging van de overeenkomst aan de orde is op grond van een niet aan Schreur Hoogwerksystemen BV toe te rekenen oorzaak, dan is de opdrachtgever gehouden het overeengekomen tarief te betalen gedurende de periode van opschorting.
6.4 (aanvraag van) faillissement/surseance van betaling van opdrachtgever. Verzoek schuldsanering van opdrachtgever. Liquidatie/ontbinding van opdrachtgever. Iedere andere omstandigheid waardoor opdrachtgever niet meer vrij over zijn vermogen kan beschikken. Overlijden van opdrachtgever.

Reclames
7.1 Onder reclame worden verstaan alle klachten van de opdrachtgever ten aanzien van (de uitvoering van) de opdracht.
7.2 Reclames dienen schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk binnen 8 dagen na beëindiging van de uitvoering van de opdracht te zijn ingediend.

Verzekeringen en schade
8.1 De opdrachtgever is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de in huur genomen goederen vanaf het tijdstip van aflevering tot terugkeer van de goederen in het depot van Schreur Hoogwerksystemen BV.
8.2 Het is de opdrachtgever niet toegestaan de goederen onder te verhuren, ten verkoop aan te bieden, te verkopen, over te dragen, te bezwaren of op enigerlei andere wijze af te staan. Evenmin is het de opdrachtgever toegestaan om zonder toestemming van Schreur Hoogwerksystemen BV de goederen van de plaats of het werk, waarvoor deze bestemd zijn, te verwijderen en/of op andere plaatsen en/of werken op te stellen.
8.3 De opdrachtgever verplicht zich als een goed huisvader voor de goederen zorg te dragen. Hij is verplicht de goederen tegen vervangingswaarde te verzekeren ter zake van alle schade, risico, vermissing en diefstal.
8.4 De opdrachtgever is verplicht bij ieder retourzending van goederen aan Schreur Hoogwerksystemen BV, om welke reden dan ook, Schreur Hoogwerksystemen BV tenminste 3 dagen van te voren daarvan te verwittigen. De opdrachtgever is verplicht alle tijdens de huurperiode aan de goederen ontstane schade veroorzaakt door welke reden dan ook te vergoeden, uitgezonderd normale slijtage.
8.5 Nadat Schreur Hoogwerksystemen BV het gehuurde aan haar adres heeft terugontvangen, houdt zij het recht om binnen een redelijke termijn bij de opdrachtgever te reclameren, dat het gehuurde niet in goede staat terugontvangen is. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de binnen deze termijn geconstateerde schade.
8.6 Gedurende de huurperiode is de opdrachtgever verplicht alle verzaken geldende veiligheidsvoorschriften en ander voorschriften vanwege de overheid in acht te nemen. Opdrachtgever vrijwaart Schreur Hoogwerksystemen BV voor alle schade voortvloeiende uit het niet door opdrachtgever in acht te nemen van deze voorschriften.
8.7 Ingeval overeengekomen is dat het gehuurde aan het einde van de huurtermijn door Schreur Hoogwerksystemen BV zal worden afgehaald, zal opdrachtgever de goederen na voorafgaande mededeling transport gereed houden. Extra kosten ten gevolge van het niet nakomen van deze verplichting kunnen door Schreur Hoogwerksystemen BV in rekening worden gebracht.

Facturering
Facturering van de huurprijs door Schreur Hoogwerksystemen BV aan de opdrachtgever geschiedt bij aanvang van de huur, tenzij anders overeengekomen.

Aansprakelijkheidsbeperking
10.1 Schreur Hoogwerksystemen BV is tot geen verdergaande schadevergoeding jegens de opdrachtgever of derden gehouden dan die welke uit wettelijke aansprakelijkheid voortvloeit, met een maximum van het ter zake verzekerde bedrag.
10.2 Schreur Hoogwerksystemen BV is niet gehouden tot vergoeding van directe of indirecte schade uit welken hoofde dan ook, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade.
10.3 Schreur Hoogwerksystemen BV is niet aansprakelijk jegens de opdrachtgever of derden van wie zij zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient, in wiens dezen ook staan.
10.4 Ook is Schreur Hoogwerksystemen BV niet aansprakelijk jegens de opdrachtgever of derden voor schade veroorzaakt door de door Schreur Hoogwerksystemen BV gebruikte hulp- vervoermiddelen.
10.5 Een en ander behoudens voor zover de wet de verplichting tot schadevergoeding bij Schreur Hoogwerksystemen BV legt en behoudens die gevallen waarin sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Schreur Hoogwerksystemen BV.

Overmacht
11.1 Ingeval van overmacht heeft Schreur Hoogwerksystemen BV het recht de overeenkomst zonder enige rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, ofwel de uitvoering daarvan op te schorten, zonder dat Schreur Hoogwerksystemen BV tot enige schadevergoeding verplicht zal zijn.
11.2 Onder overmacht wordt in deze AV verstaan alle feiten en omstandigheden die buiten de invloedsfeer van Schreur Hoogwerksystemen BV liggen en op grond waarvan redelijkerwijs van Schreur Hoogwerksystemen BV geen uitvoering van de overeenkomst kan worden verlangd, daaronder begrepen doch niet daartoe beperkt: niet tijdig levering door toedoen van toeleveranciers, ziekte van personeel van Schreur Hoogwerksystemen BV. gebreke in hulpen transportmiddelen, brand, werkstaking, verkeersbelemmering, belemmerde weersomstandigheden en dergelijke.

Toepassing recht
Op alle overeenkomsten of daaruit voortvloeiende overeenkomsten met Schreur Hoogwerksystemen BV en deze AV is Nederlands recht van toepassing.

Bevoegde rechter
De absoluut bevoegde rechter in het arrondissement waarin Schreur Hoogwerksystemen BV is gevestigd, is bij uitsluiting bevoegd de geschillen die uit de tussen Schreur Hoogwerksystemen BV en opdrachtgever gesloten overeenkomsten voortvloeien te berechten.