Voorwaarden


Algemene voorwaarden van Schreur Hoogwerksystemen gevestigd te Rogat/Meppel, zoals gedeponeerd bij de K.v.K. te Meppel.
nr. 76703037 d.d. 15-01-04

Definities
AV:                  de onderhavige algemene voorwaarden
Opdracht:         iedere overeenkomst die wordt aangedaan met Schreur Hoogwerksystemen;
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Schreur hoogwerksystemen een overeenkomst sluit
Goederen:        al hetgeen door Schreur Hoogwerksystemen krachtens overeenkomst aan een opdrachtgever 
                       ter beschikking wordt gesteld dan wel gebruikt bij uitvoering van de opdracht zoals kranen, hoogwerkers
                       en overig aannemersmateriaal.     

Toepasselijkheid
2.1 Deze AV zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten die worden aangegaan door Schreur Hoogwerksystemen.
2.2 Eventueel van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van de opdrachtgever die met Schreur Hoogwerksytemen een overeenkomst sluit, worden uitgesloten. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat deze AV van toepassing zijn.
2.3 Van deze AV en het gestelde in 2.1 en 2.2 kan slechtes bij schriftelijke door beide partijen getekende overeenkomst worden afgeweken, blijven de overige bepalingen daarvan onverkort van kracht.

Totstandkoming en inhoud van overeenkomsten
3.1 Alle offertes en aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend.
3.2 Overeenkomsten komen tot stand zodra Schreur Hoogwerksystemen een door de opdrachtgever gegeven opdracht heeft aanvaard. Eventuele wijzigingen/aanvullingen op een overeenkomst, alsmede acceptatie daarvan dienen schriftelijk plaats te vinden dan wel te worden bevestigd.
3.3 Indien een door Schreur hoogwerksystemen aan opdrachtgever gezonden schriftelijk opdracht(bevestiging) niet of niet ondertekend binnen 3 dagen na verzending aan Schreur Hoogwerksytemen wordt geretourneerd, dan mag Schreur Hoogwerksystemen ervan uitgaan dat opdrachtgever stilzwijgend is akkoord gegaan met de inhoud van de bedoelde opdracht(bevestiging), tenzij opdrachtgever binnen de genoemde termijn schriftelijk heeft laten weten daarmee niet akkoord te gaan.

Prijzen en tarieven
4.1 prijzen en tarieven worden per opdracht door schreur Hoogwerksystemen vastgesteld en gelden slechts voor de datum van levering exclusief BTW en "af-depot" van Schreur Hoogwerksystemen tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
4.2 In de prijzen en tarieven van Schreur Hoogwerksystemen zijn slechts begrepen de in de overeenkomst met name aangeduide bestanddelen. Door Schreur Hoogwerksystemen gemaakte evidente rekenfouten kunnen door haar worden hersteld.
4.3 De door de opdrachtgever verschuldigde huurprijs wordt berekend vanaf de dag waarop de goederen volgens overeenkomst en/of na mededeling aan de opdrachtgever ter beschikking staan van de opdrachtgever,tenzij ander is overeengekomen. tot en met de overeengekomen beeindigingsdatum c.q. de datum waarop de goederen bij Schreur Hoogwerksystemen in goede staat zijn terugbezorgd c.q. zijn teruggehaald.
4.4 Prijzen en tarieven zijn exclusief van overheidswege opgelegde wijzigingen en/of heffingen, waaronder bijvoorbeeld belastingverhogingen, accijnzen,boeten en bijkomende kosten vanwege politiebegeleiding, wegafzettingen en dergelijke, tenzij schriftelijk ander overeengekomen.
4.5 Levering vindt plaats "af-depot" van Schreur Hoogwerksystemen door overhandiging van de goederen aan de opdrachtgever, dan wel door het voorrijden van het transportmiddel waarmee de goederen worden vervoerd naar de plaats van bestemming zoals opgegeven door de opdrachtgever. De opdrachtgever verplicht zich ervoor zorg te dragen dat de plaats van bestemming voor een normaal transportmiddel goed toegankelijk is.
4.6 Vorstverletdagen en vastgestelde vakantiedagen tellen volledig mee bij de vaststelling van de huurperiode en de berekening van de huurprijs.
4.7 Bij transport naar de plaats van bestemming en levering reizen de goederen voor risico van de opdrachtgever. Is de plaats van bestemming niet goed te bereiken of te berijden dan komen daarmee verband houdende kosten zoals van vertraging, niet kunnen uitvoeren van de opdracht etc voor rekening van opdrachtgever.
4.8 Kosten van brandstof en verzekering komen voor rekening van opdrachtgever.
4.9 Alle kosten in verband met eventuele schade en/of reparatie van het gehuurde waaronder kosten transport,alsmede alle kosten in verband met stilstand of vervanging van het gehuurde komen voor rekeing van opdrachtgever.

Betalingen
5.1 Alle betalingen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum zonder enige verrekening uit welke hoofde dan ook, kosteloos op het kantoor van Schreur Hoogwerksystemen of door bijschrijving op haar bank-girorekening te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders is overeengekomen.
5.2 Indien de opdrachtgever niet binnen de termijn genoemd in 5.1 volledig aan zijn betalingsverplichting voldoet, is hij van rechtswege in verzuim door de enkele overschrijding van de genoemde periode.
5.3 Zodra de opdrachtgever ten aanzien van zijn betalingsverplichtingen, ingebreke is is hij gehouden aan de wettelijke rente-een gedeelte van een maand als een maand gerekend- over het totale opeisbare bedrag aan schreur Hoogwerksystemen te betalen. Daarenboven komen alle schaden en kosten in verband met te nemen incassomaatregelen voor rekening van opdrachtgever, zowel betreffende interne kosten buitenrechtelijke alsook gerechtelijke kosten met een minium van 10% van het opeisbare bedrag.
5.4 Schreur Hoogwerksystemen is gerechtigd alle verbintenissen, welke zij uit welken hoofde dan ook jegens opdrachtgever op zich heeft genomen, op te schorten indien en zolang deze enige opeisbare vordering, hoe ook genaamd, jegens Schreur Hoogwerksystemn niet nakomt. Indien de opdrachtgever meer dan 30 dagen in verzuim is, is Schreur Hoogwerksystemen gerechtigd ieder overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever aanspraak kan maken op schadevergoeding terzake, onverminderd het recht van Schreur Hoogwerksystemen op volledige schadevergoeding door de opdrachtgever.

Beeindiging overeenkomst
6.1 Schreur Hoogwerksystemen behoudt na beeindiging van de huurovereenkomst om welke reden dan ook de volledige aanspraak op alle uit de overeenkomst voor de opdrachtgever voortvloeiende verplichtingen, waaronder het recht op vergoeding van schade aan goederen c.q. vermissing daarvan.
6.2 Schreur Hoogwerksystemen heeft het recht de overeenkomst met onmiddelijke ingang op te schorten dan wel te beeindigen indien: het personeel van Schreur Hoogwerksystemen dan wel hulppersonen welke de uitvoering van de opdracht volgens overeenkomst opgedragen hebben gekregen,(dreigen te) worden blootgesteld aan voor de gezondheid schadelijke stoffen; Bij de uitvoering van de opdracht de weeromstandigheden, m.n windsnelheid van dien aard zijn dat voortzetten van de werkzaamheden niet verantwoord is.
6.3 Indien schorting danwel beeindiging van de overeenkomst aan de orde is op grond van een niet aan Schreur Hoogwerksystemen toe te rekenen oorzaak, dan is de opdrachtgever gehouden het overeengekomen tarief te betalen gedurende de periode van opschorting.

Reclames
7.1 Onder reclame worden verstaan alle klachten van de opdrachtgever ten aanzien van (de uitvoering van) de opdracht.
7.2 Reclames dienen schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk binnen 8 dagen na beeindiging van de uitvoering van de opdracht te zijn ingediend.

Verzekeringen en schade
8.1 De opdrachtgever is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de in huur genomen goederen vanaf het tijdstip van aflevering tot terugkeer van de goederen in het depot van Schreur Hoogwerksystemen.
8.2 Het is de opdrachtgever niet toegestaan de goederen onder te verhuren, ten verkoop aan te bieden, te verkopen, over te dragen, te bezwaren of op enigerlei andere wijze af te staan. Evenmin is het de opdrachtgever toegestaan om zonder toestemming van Schreur Hoogwerksystemen de goederen van de plaats of het werk, waarvoor deze bestemd zijn, te verwijderen en/of op andere plaatsen en/of werken op te stellen.
8.3 De opdrachtgever verplicht zich als een goed huisvader voor de goederen zorg te dragen. Hij is verplicht de goederen tegen vervangingswaarde te verzekeren terzake van alle schade, risico, vermissing en diefstal.
8.4 De opdrachtgever is verplicht bij ieder retourzending van goederen aan Schreur Hoogwerksystemen, om welke reden dan ook, Schreur Hoogwerksystemen tenminste 3 dagen van te voren daarvan te verwittigen. De opdrachtgever is verplicht alle tijdens de huurperiode aan de goederen ontstane schade veroorzaakt door welke reden dan ook vergoeden, uitgezonderd normale slijtage.
8.5 Nadat Schreur Hoogwerksystemen het gehuurde aan haar adres heeft terugontvangen, houdt zij het recht om binnen een redelijke termijn bij de opdrachtgever te reclameren, dat het gehuurde niet in goede staat terugontvangen is. De opdrachtgever is aan-sprakelijk voor de binnen deze termijn geconstateerde schade.
8.6 Gedurende de huurperiode is de opdrachtgever verplicht alle terzake geldende veiligheidsvoorschriften en ander voorschriften vanwege de overheid in acht te nemen. Opdrachtgever vrijwaart Schreur Hoogwerksystemen voor alle schade voortvloeiende uit het niet door opdrachtgever in acht te nemen van deze voorschriften.
8.7 Ingeval overeengekomen is dat het gehuurde aan het einde van de huurtermijn door Schreur Hoogwerksystemen zal worden afgehaald, zal opdrachtgever de goederen na voorafgaande mededeling transportgereed houden. Extra kosten ten gevolge van het niet nakomen van deze verplichting kunnen door Schreur Hoogwerksystemen in rekening worden gebracht.

Facturering
Facturering van de huurprijs door Schreur Hoogwerksystemen aan de opdrachtgever geschiedt bij aanvang van de huur, tenzij anders overeengekomen.

Aansprakelijkheidsbeperking
10.1 Schreur Hoogwerksystemen is tot geen verdergaande schadevergoeding jegens de opdrachtgever of derden gehouden dan die welke uit wettelijke aansprakelijkheid voortvloeit, met een maximum van het ter zake verzekerde bedrag.
10.2 Schreur Hoogwerksystemen is niet gehouden tot vergoeding van directe of indirecte schade uit welken hoofde dan ook, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade.
10.3 Schreur hoogwerksystemen is niet aansprakelijk jegens de opdrachtgever of derden van wie zij zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient, in wiens dezen ook staan.
10.4 Ook is Schreur Hoogwerksystemen niet aansprakelijk jegens de opdrachtgever of derden voor schade veroorzaakt door de door Schreur hoogwerksystemen gebruikte hulp-vervoermiddelen.
10.5 Een en ander behoudens voor zover de wet de verplichting tot schadevergoeding bij Schreur Hoogwerksystemen legt en behoudens die gevallen waarin sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Schreur Hoogwerksystemen.

Overmacht
11.1 Ingeval van overmacht heeft Schreur Hoogwerksystemen het recht de overeenkomst zonder enige rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, ofwel de uitvoering daarvan op te schorten, zonder dat Schreur Hoogwerksystemen tot enige schadevergoeding veplicht zal zijn.
11.2 Onder overmacht wordt in deze AV verstaan alle feiten en omstandigheden die buiten de invloedsfeer van Schreur Hoogwerksystemen liggen en op grond waarvan redelijkerwijs van Schreur Hoogwerksystemen geen uitvoering van de overeenkomst kan worden verlangd, daaronder begrepen doch niet daartoe beperkt: niet tijdig levering door toedoen van toeleveranciers, ziekte van personeel van Schreur Hoogwerksystemen. gebreke in hulp-en transportmiddelen,brand,werkstaking,verkeersbelemmering,belemmerde weersomstandigheden en dergelijke.

Toepassing recht
Op alle overeenkomsten of daaruit voortvloeiende overeenkomsten met Schreur Hoogwerksystemen en deze AV is Nederlands recht van toepassing.

Bevoegde rechter
De absoluut bevoegde rechter in het arronddissement waarin Schreur Hoogwerksystemen is gevestigd, is bij uitsluiting bevoegd de geschillen die uit de tussen Schreur Hoogwerk-systemen en opdrachtgever gesloten overeenkomsten voortvloeien te berechten.